Om Spir

Omstillingsprogram 2022-2027

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. 

Vi skal bruke 40 millioner kroner på å sette fart på kommunen vår. Vi skal ha vekst i næring, folketall, attraktivitet og samfunnsutvikling. 

Dette er en unik mulighet! Vi setter inn en ekstraordinær innsats, som vil gagne Midtre Gauldal i generasjoner framover. 

Aina Midthjell Reppe er leder
for omstillingsprogrammet. I tillegg jobber Marthe Eid med kommunikasjon.

Styret til Spir består av seks medlemmer, fra næringsliv, kommunepolitikken og kommunen for øvrig. I tillegg er det tre faste observatører. Les mer om styret

Tre hovedmål:

  1. Økt utviklingsevne i næringsliv og kommunen
  2. Sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser - til sammen 300 stk. 
  3. Et mer robust næringsliv med en større spredning i næringsstruktur og økt lønnsomhet

    Tiltak som løfter utviklingsevnen skal prioriteres og være førende gjennom hele omstillingsplanen. I tillegg skal Spir understøtte annen aktivitet.

Hvordan jobber vi?

Vi støtter ulike tiltak og prosjekter, skaper arena for samarbeid, legger til rette for samfunnsutvikling og er samarbeidspartner for næringslivet og kommunen.

Spir disponerer, og kan søke om ekstra midler, som vi kan bruke til å skyte fart i Midtre Gauldal. Det er en investering for framtida.

Per januar 2024 har vi bidratt til 27 ulike prosjekter, mange av dem pågår ennå og vil gå over i nye prosjektfaser. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer!

Se hva vi jobber med, og gir støtte til!

Våre støttespillere

Viktige samarbeidspartnere for Spir er næringsteamet i egen kommune, bestående av enhet for samfunnsutvikling og kultur, enhet for eiendom- og kommunalteknikk, kommunedirektør og ordfører. NiT Midtre Gauldal og Proneo som har førstelinjetjenesten i Midtre Gauldal, er også viktige samarbeidspartnere. 

Fylkeskommunen vurderer Omstillings- og Handlingsplanen til Spir, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som kvalitetssikrer arbeidet gjennom hele omstillingsperioden. Deres regionkontor bidrar med rådgivning og søknadsbehandling i prosjekter fra omstillingsområdene. 

Både fylkeskommunen og Innovasjon Norge er observatører i omstillingsstyret.

Støttespillere - Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Midtre Gauldal kommune