Om Spir

Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal

Spir

Midtre Gauldal har fått status som omstillingskommune fra 2022-2027. Omstillingsprosjektet skal bidra til å øke attraktiviteten til kommunen vår. Attraktiviteten til næringslivet, men også attraktivitet til kommunen som bosted. Vi ønsker, gjennom dette prosjektet, å optimalisere bolysten til innbyggerne og at flere kommer flyttende til kommunen vår.

Spir har en egen leder, Aina Midthjell Reppe som har ansvaret for omstillingsprogrammet. Styret i Spir består av Sivert Moen, Bjørn Enge, Trude Heggdal, Svend Hov, Stig Magne Torve og Kari Mette Busklein.

Status 2023

Nå er vi i gang med planleggingen av 2023. 13 bedrifter er godt i gang med SMB- utvikling der målet er å bidra til at de får utviklet sin bedrift og forhåpentligvis sikre eksisterende og legge til rette for nye arbeidsplasser. I 2022 fikk vi inn en god del søknader fra bedrifter og organisasjoner som vil bidra til utvikling av kommunen vår, og vi regner med at søknadene vil ble enda flere i 2023. For å lykkes med omstillingsprogrammet, så må vi også legge til rette for attraktivitet, og det vil bli viktig også i 2023. 


Hva skjer nå

Tiltak som løfter utviklingsevnen skal prioriteres og være førende gjennom hele omstillingsplanen og Spir skal understøtte annen aktivitet. Vi har tre overordna mål.

Økt utviklingsevne i næringsliv og kommunen

Å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape 300 arbeidsplasser

Et mer robust næringsliv med en større spredning i næringsstruktur og økt lønnsomhet

Akkurat nå jobber vi med hva Gaula Natursenter skal inneholde i framtida i tillegg til at 13 bedrifter nå får 40 timer med en-til-en rådgivning gjennom SMB-utvikling og tilgang til et unikt bedriftsfellesskap. I løpet av første kvartal skal vi undersøke ståa i egen kommune, gjennom "Næringsvennlig kommune" og Spir fortsatt vil støtte enkeltprosjekter fra bedrifter og organisasjoner.


Hva er gjennomført

PLP-kurs- gjennomføringsevne

Sentrumsutvikling tilknyttet Prestteigen

SMB- forstudie

Støtte til lokalmatsamarbeid Mett i Gauldaln

Børs Marked

Soknedal Næringspark

Baker Street Food


Støttespillere

Næringsteamet i egen kommune bestående av Midtre Gauldal Utvikling KF, NiT Midtre Gauldal og Proneo som har førstelinjetjenesten, er viktige samarbeidspartnere for Spir.

Fylkeskommunen vurderer Omstillings- og Handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som kvalitetssikrer arbeidet gjennom hele omstillingsperioden. Innovasjon Norges regionkontor bidrar med rådgivning og søknadsbehandling i prosjekter fra omstillingsområdene. Både fylkeskommunen og Innovasjon Norge er observatører i omstillingsstyret.

Støttespillere - Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Midtre Gauldal kommune