Søk midler

Vi skal utvikle og legge til rette for møteplasser og utstrakt samarbeid i næringslivet. Vi skal være en støttespiller og legge til rette for et tett og godt samarbeid mellom bedrifter, kommunen og regionale og nasjonale etater og fagmiljø.

Vil du søke om midler?

Har du et spennende prosjekt som kan bidra til å utvikle din bedrift, næringslivet og Midtre Gauldal?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin virksomhet eller sette i gang aktivitet i Midtre Gauldal, kan søke om økonomisk bistand fra midlene i Spir.


Tiltaket må være en eller flere av de fem innsatsområdene i Spir:

* Industri
* Innovasjon og nyskaping
* Kompetanse
* Opplevelsesnæring
* Attraktivitet


Omstillingsmidlene skal brukes på prosjekter og utviklingsarbeid som kan bidra til å realisere hovedmålene med programmet: Utvikling og vekst i næringsliv, befolkning og økt attraktivitet.


Vi kan bidra til konkrete aktiviteter eller prosjekter innenfor de rammene som hvert år vedtas i Spirs handlingsplan. 


Ta kontakt!

Ta kontakt med oss før du søker. Vi kan veilede deg i ditt prosjekt og gi deg et enda bedre grunnlag for søknaden din. Vi sender deg søknadspapirene etter vi har tatt en prat. 

Aina Midthjell Reppe, programleder 
Telefon 959 77 994
E-post: aina.reppe@mgk.no


Søknadsveiledning

Retningslinjer for tildeling:

Følgende retningslinjer skal følges ved tildeling av midler for aktiviteter eller prosjekter i omstillingsprogrammet:

• Aktiviteten eller prosjektet skal bidra til å nå målene gitt i omstillingsplanen.

• Midlene skal hovedsakelig benyttes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis hovedprosjekter.

• Eksterne kostnader kan dekkes med inntil 50% av godkjente kostnader.

• Interne kostnader kan dekkes med inntil 50% av godkjente kostnader, hvorav max. 25% kan være interne timer

• Interne timer (eget arbeid) dekkes med inntil 350 kr. for enkeltpersonsforetak og inntil 700 kr. for aksjeselskap. For sistnevnte må alle timer i prosjektet lønnsinnberettes.

• Hva som er tilstrekkelig tildeling for utløsende effekt, skal vurderes.

• Prosjekter og aktiviteter med stort potensiale for måloppnåelse skal prioriteres.

• PLP-metodikken skal, som hovedregel, benyttes som faglig metodikk.

Særskilte retningslinjer for tilretteleggende tiltak:

• Tiltaket skal være næringsrettet og må bygge opp under næringsutvikling

• Tiltaket må, som hovedregel, komme flere næringsaktører til gode

• Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte satsingsområder

• Tiltaket må ha sitt utspring i et naturlig kommunalt ansvarsområde

Midlene skal ikke benyttes til:

• Ordinære kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver.

• Ordinære driftsoppgaver hos private virksomheter.

• Håndtering av, eller ekstraordinær bistand til kriserammede bedrifter.

• Førstelinjetjeneste innen næringsrådgivning i kommunen.

• Investeringer i aksjer, utlån eller eierskap i kommersielle selskaper.

• Lettomsettelig driftsmateriell, eksempelvis frisørstoler, landbruksutstyr m.fl.

I særskilte tilfeller kan det gjøres avvik fra gitte rammer. Slike avvik skal alltid styrebehandles og tydelig avklares med fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer for rapportering og dokumentasjon som pålegges av omstillingsorganisasjonen.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde lover og regler knyttet til offentlig støtte, herunder bagatellmessig støtte.

Vær varsom-plakat:

• Fokus på reelle nyskapnings- og utviklingsprosjekter i Midtre Gauldal.

• Unngå uheldig konkurransevridning i forhold til eksisterende virksomheter, spesielt i lokalmarkedet.

• Spir skal ikke være en «kriseinstans» – men vil gjerne komme i inngrep med bedrifter i en vanskelig situasjon.

• Unngå konsulentdrevne prosjekter.

Fullmakter:

1. Programleder kan bevilge støtte inntil 50 000,-. Sakene tas med i neste styremøte som orienteringssaker.

2. Daglig leder og styreleder i fellesskap kan bevilge støtte inntil 100 000,-. Sakene tas med i neste styremøte som orienteringssaker.

3. Beløp over 100 000,- skal behandles av omstillingsstyret. Det innhentes uttalelse fra Innovasjon Norge i alle bedriftsrettede saker som er over fullmaktsgrensen.

4. For bevilgninger over kroner 800.000 skal styret innhente uttalelse fra Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune før endelig vedtak fattes.

5. Fullmakter er forankret i «Retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene».

Søknadshåndtering:

Søknad behandles ved at det utarbeides en prosjektplan i samråd med omstillingsorganisasjonen.


Programleder utarbeider et saksfremlegg med forslag til vedtak, som sammen med prosjektplanen fremlegges for styret. Styremøtene avholdes omtrentlig annen hver måned.

Eventuell utbetaling skjer iht. vedtatt plan.

Oppfølging av prosjekter:

Alle eksterne prosjekter skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Spir forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 anbefales at programleder følger opp ved 1-2 statusmøter.

Klage:

Alle avslag kan påklages. Styret i Spir behandler klagesaker. Dersom avslag påklages, kan saken fremmes for kommunens klageorgan i kommunen der prosjektet skal gjennomføres. Det vises til forvaltningslovens §6.