Søk midler

Spir skal stimulere til nyskaping og innovasjon, utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid mellom lokale bedrifter, med kommunene og andre eksterne fagmiljø.

Tildeling av midler

Omstillingsmidlene skal benyttes til å realisere hovedmålet gjennom å drifte omstillingsorganisasjonen og iverksette konkrete aktiviteter eller prosjekter innenfor vedtatte rammer i årlig Handlingsplan. Bedrifter, organisasjoner eller privatpersonar som ønsker å starte eller utvikle virksomhet i Midtre Gauldal kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene.

Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal sine fem innsatsområder:

Opplevelsesnæring
Industri
Innovasjon og nyskaping
Kompetanse
Attraktivitet


Ta kontakt

Ta kontakt med oss før du søker. Vi kan veilede deg i ditt prosjekt og gi deg et godt grunnlag for søknaden din. Selve søknaden får du tilgang til etter at vi har tatt en prat.


Søknadsveiledning

Retningslinjer for tildeling

Følgende retningslinjer skal følges ved tildeling av midler for aktiviteter eller prosjekter i omstillingsprogrammet:

• Aktiviteten eller prosjektet skal bidra til å nå målene gitt i omstillingsplanen.

• Midlene skal hovedsakelig benyttes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis hovedprosjekter.

• Eksterne kostnader kan dekkes med inntil 50% av godkjente kostnader.

• Interne kostnader kan dekkes med inntil 50% av godkjente kostnader, hvorav max. 25% kan være interne timer

• Interne timer (eget arbeid) dekkes med inntil 350 kr. for enkeltpersonsforetak og inntil 700 kr. for aksjeselskap. For sistnevnte må alle timer i prosjektet lønnsinnberettes.

• Hva som er tilstrekkelig tildeling for utløsende effekt, skal vurderes.

• Prosjekter og aktiviteter med stort potensiale for måloppnåelse skal prioriteres.

• PLP-metodikken skal, som hovedregel, benyttes som faglig metodikk.

Særskilte retningslinjer for tilretteleggende tiltak:

• Tiltaket skal være næringsrettet og må bygge opp under næringsutvikling.

• Tiltaket må, som hovedregel, komme flere næringsaktører til gode.

• Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte satsingsområder.

• Tiltaket må ha sitt utspring i et naturlig kommunalt ansvarsområde.

Midlene skal ikke benyttes til:

• Ordinære kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver.

• Ordinære driftsoppgaver hos private virksomheter.

• Håndtering av, eller ekstraordinær bistand til kriserammede bedrifter.

• Førstelinjetjeneste innen næringsrådgivning i kommunen.

• Investeringer i aksjer, utlån eller eierskap i kommersielle selskaper.

• Lettomsettelig driftsmateriell, eksempelvis frisørstoler, landbruksutstyr m.fl.

I særskilte tilfeller kan det gjøres avvik fra gitte rammer. Slike avvik skal alltid styrebehandles og tydelig avklares med fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer for rapportering og dokumentasjon som pålegges av omstillingsorganisasjonen.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde lover og regler knyttet til offentlig støtte, herunder bagatellmessig støtte.

Vær-varsom-plakat

• Fokus på reelle nyskapnings- og utviklingsprosjekter i Midtre Gauldal.


• Unngå uheldig konkurransevridning i forhold til eksisterende virksomheter, spesielt i lokalmarkedet.

• Spir skal ikke være en «kriseinstans» – men vil gjerne komme i inngrep med bedrifter i en vanskelig situasjon.

• Unngå konsulentdrevne prosjekter.

Fullmakter

1. Programleder kan bevilge støtte inntil 50 000,-. Sakene tas med i neste styremøte som orienteringssaker.

2. Daglig leder og styreleder i fellesskap kan bevilge støtte inntil 100 000,-. Sakene tas med i neste styremøte som orienteringssaker.

3. Beløp over 100 000,- skal behandles av omstillingsstyret. Det innhentes uttalelse fra Innovasjon Norge i alle bedriftsrettede saker som er over fullmaktsgrensen.

4. For bevilgninger over kroner 800.000 skal styret innhente uttalelse fra Innovasjon Norge og Trøndelag Fylkeskommune før endelig vedtak fattes.

5. Fullmakter er forankret i «Retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene».

Søknadshåndtering

Søknad behandles ved at det utarbeides en prosjektplan i samråd med omstillingsorganisasjonen.


Programleder utarbeider et saksfremlegg med forslag til vedtak, som sammen med prosjektplanen fremlegges for styret. Styremøtene avholdes omtrentlig annen hver måned. 

Eventuell utbetaling skjer iht. vedtatt plan.

Oppfølging av prosjekter

Alle eksterne prosjekter skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Spir forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 anbefales at programleder følger opp ved 1-2 statusmøter.

Klage

Alle avslag kan påklages. Styret for Spir- Omstillingsprogrammet i Midtre Gauldal behandler klagesaker. Dersom avslag påklages, kan saken fremmes for kommunens klageorgan i kommunen der prosjektet skal gjennomføres. Det vises til forvaltningslovens §6.